مبلغ پرداختی: 5,000 تومان
مبلغ پرداختی: 5,000 تومان
در حال حاضر امکان خرید شارژ رایتل وجود ندارد.
در حال حاضر امکان خرید شارژ تالیا وجود ندارد.
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 500 مگابايت 5,341 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 500 مگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 1گيگابايت 6,976 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 1گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 2گيگابايت 9,156 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 2گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 250 مگابايت 3,924 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 250 مگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 0.75گيگابايت 6,431 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 0.75گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 3 گيگابايت 10,791 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 3 گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 200 مگابايت 4,796 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 200 مگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 0.5گيگابايت 7,630 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 0.5گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 1.5گيگابايت 11,881 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 1.5گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 2.5 گيگابايت 14,170 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 2.5 گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 300 مگابايت 5,995 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 300 مگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 3 گيگابايت 15,260 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 3 گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 4 گيگابايت 17,440 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 4 گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 6 گيگابايت 21,255 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 6 گيگابايت
بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 3 گيگابايت 13,516 تومان
بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 3 گيگابايت
بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 2 گيگابايت 11,336 تومان
بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 2 گيگابايت
بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 5 گيگابايت 16,786 تومان
بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 5 گيگابايت
بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 7 گيگابايت 20,056 تومان
بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 7 گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 2گيگابايت + 200 مگابايت هديه صبحانت 15,151 تومان
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 2گيگابايت + 200 مگابايت هديه صبحانت (6صبح تا 12ظهر)
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 1 گيگابايت + 100 مگابايت هديه صبحانت 11,336 تومان
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 1 گيگابايت + 100 مگابايت هديه صبحانت (6صبح تا 12ظهر)
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 7 گيگابايت 30,738 تومان
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 7 گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 5 گيگابايت 25,724 تومان
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 5 گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 4 گيگابايت 23,217 تومان
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 4 گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 3 گيگابايت 20,710 تومان
بسته اينترنت آلفا+ سي روزه 3 گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ يک ماهه 12 گيگ 6 تا 12 ظهر 10,900 تومان
بسته اينترنت آلفا+ يک ماهه 12 گيگ 6 تا 12 ظهر
بسته اينترنت آلفا+ 60 روزه 12 گيگابايت 50,140 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 60 روزه 12 گيگابايت
بسته اينترنت آلفا+ 120 روزه 15 گيگابايت 67,580 تومان
بسته اينترنت آلفا+ 120 روزه 15 گيگابايت
بسته 1 روزه 60 مگابایت 1,744 تومان
بسته 1 روزه 60 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 17,440 ریال )
بسته 1 روزه 100 مگابایت 2,398 تومان
بسته 1 روزه 100 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 23,980 ریال )
بسته 1 روزه 200 مگابایت 3,488 تومان
بسته 1 روزه 200 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 34,880 ریال )
بسته 1 روزه 300 مگابایت 4,251 تومان
بسته 1 روزه 300 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 42,510 ریال )
بسته 1 روزه 400 مگابایت 4,905 تومان
بسته 1 روزه 400 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 49,050 ریال )
بسته 1 روزه 750 مگابایت 6,213 تومان
بسته 1 روزه 750 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 62,130 ریال )
بسته 1 روزه 1.5 گیگابایت 8,066 تومان
بسته 1 روزه 1.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 80,660 ریال )
بسته 1 روزه 2.5 گیگابایت 10,246 تومان
بسته 1 روزه 2.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 102,460 ریال )
بسته 3 روزه 150 مگابایت 3,815 تومان
بسته 3 روزه 150 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 38,150 ریال )
بسته 3 روزه 250 مگابایت 4,796 تومان
بسته 3 روزه 250 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 47,960 ریال )
بسته 3 روزه 400 مگابایت 5,777 تومان
بسته 3 روزه 400 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 57,770 ریال )
بسته 3 روزه 750 مگابایت 7,303 تومان
بسته 3 روزه 750 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 73,030 ریال )
بسته 3 روزه 1.5 گیگابایت 9,810 تومان
بسته 3 روزه 1.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 98,100 ریال )
بسته 3 روزه 2.5 گیگابایت 11,990 تومان
بسته 3 روزه 2.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 119,900 ریال )
بسته 15 روزه 400 مگابایت 7,630 تومان
بسته 15 روزه 400 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 76,300 ریال )
بسته 15روزه 750 مگابایت 9,810 تومان
بسته 15روزه 750 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 98,100 ریال )
بسته 15 روزه 1.5 گیگابایت 12,535 تومان
بسته 15 روزه 1.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 125,350 ریال )
بسته 15 روزه 2.5 گیگابایت 15,805 تومان
بسته 15 روزه 2.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 158,050 ریال )
بسته 15 روزه 3.5 گیگابایت 17,985 تومان
بسته 15 روزه 3.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 179,850 ریال )
بسته 15 روزه 5 گیگابایت 20,165 تومان
بسته 15 روزه 5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 201,650 ریال )
بسته روزانه 500 مگابایت شبانه 545 تومان
بسته روزانه 500 مگابایت شبانه (2 تا 7 صبح)(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 5,450 ریال )
بسته هفتگی 2 گیگابایت شبانه 1,635 تومان
بسته هفتگی 2 گیگابایت شبانه (2 تا 7 صبح)(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 16,350 ریال )
بسته هفتگی 5 گیگابایت شبانه 2,725 تومان
بسته هفتگی 5 گیگابایت شبانه (2 تا 7 صبح)(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 27,250 ریال )
بسته هفتگی 4 گیگابایت 4,905 تومان
بسته هفتگی 4 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 49,050 ریال )
بسته هفتگی 200 مگابایت 4,796 تومان
بسته هفتگی 200 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 47,960 ریال )
بسته هفتگی 300 مگابایت 5,995 تومان
بسته هفتگی 300 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 59,950 ریال )
بسته هفتگی 500 مگابایت 7,630 تومان
بسته هفتگی 500 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 76,300 ریال )
بسته هفتگی 750 مگابایت 9,047 تومان
بسته هفتگی 750 مگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 90,470 ریال )
بسته هفتگی 1.5 گیگابایت 11,881 تومان
بسته هفتگی 1.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 118,810 ریال )
بسته هفتگی 2.5 گیگابایت 14,170 تومان
بسته هفتگی 2.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 141,700 ریال )
بسته هفتگی 5 گیگابایت 19,620 تومان
بسته هفتگی 5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 196,200 ریال )
بسته 30 روزه 7 گیگابایت 8,175 تومان
بسته 30 روزه 7 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 81,750 ریال )
بسته 30 روزه 10 گیگابایت 9,810 تومان
بسته 30 روزه 10 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 98,100 ریال )
بسته 1 ماهه 3 گیگابایت 20,710 تومان
بسته 1 ماهه 3 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 207,100 ریال )
بسته1 ماهه 4 گیگابایت 23,217 تومان
بسته1 ماهه 4 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 232,170 ریال )
بسته 1 ماهه 5 گیگابایت 25,724 تومان
بسته 1 ماهه 5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 257,240 ریال )
بسته 1 ماهه 7 گیگابایت 30,738 تومان
بسته 1 ماهه 7 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 307,380 ریال )
بسته اینترنت 30 روزه 15 گیگابایت 43,491 تومان
بسته اینترنت 30 روزه 15 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 434,910 ریال )
بسته 30 روزه 30 گیگابایت شبانه 9,810 تومان
بسته 30 روزه 30 گیگابایت شبانه (2 تا 7 صبح)(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 98,100 ریال )
بسته 30 روزه 1 گیگابایت 11,445 تومان
بسته 30 روزه 1 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 114,450 ریال )
بسته 30 روزه 2 گیگابایت 15,260 تومان
بسته 30 روزه 2 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 152,600 ریال )
بسته اینترنت 90 روزه 15 گیگابایت 59,950 تومان
بسته اینترنت 90 روزه 15 گیگابایت (مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 599,500 ریال )
بسته اینترنت 90 روزه 25 گیگابایت 81,750 تومان
بسته اینترنت 90 روزه 25 گیگابایت (مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 817,500 ریال )
بسته اینترنت 180 روزه 35 گیگابایت 103,550 تومان
بسته اینترنت 180 روزه 35 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 1,035,500 ریال )
بسته اینترنت 180 روزه 55 گیگابایت 151,510 تومان
بسته اینترنت 180 روزه 55 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 1,515,100 ریال )
بسته اینترنت 365 روزه 50 گیگابایت 146,060 تومان
بسته اینترنت 365 روزه 50 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 1,460,600 ریال )
بسته 60 روزه 10 گیگابایت 39,240 تومان
بسته 60 روزه 10 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 392,400 ریال )
بسته 120 روزه 15 گیگابایت 67,580 تومان
بسته 120 روزه 15 گیگابایت(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 675,800 ریال )
بسته 75 مگابایت رومینگ بین الملل 39,240 تومان
بسته 75 مگابایت رومینگ بین الملل(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 392,400 ریال )
بسته 150 مگابایت رومینگ بین الملل 71,940 تومان
بسته 150 مگابایت رومینگ بین الملل(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 719,400 ریال )
بسته 300 مگابایت رومینگ بین الملل 104,640 تومان
بسته 300 مگابایت رومینگ بین الملل(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 1,046,400 ریال )
بسته 600 مگابایت رومینگ بین الملل 141,700 تومان
بسته 600 مگابایت رومینگ بین الملل(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 1,417,000 ریال )
بسته 1 گیگابایت رومینگ بین الملل 218,000 تومان
بسته 1 گیگابایت رومینگ بین الملل(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 2,180,000 ریال )
بسته هفتگی ترکیبی 150 مگابایت، 10 دقیقه مکالمه و 50 پیامک 109,000 تومان
بسته هفتگی ترکیبی 150 مگابایت، 10 دقیقه مکالمه و 50 پیامک (مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 1,090,000 ریال )
بسته هفتگی ترکیبی 3 گیگابایت، 25 دقیقه مکالمه و 250 پیامک 381,500 تومان
بسته هفتگی ترکیبی 3 گیگابایت، 25 دقیقه مکالمه و 250 پیامک(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 3,815,000 ریال )
اینترنت 50 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401 20,710 تومان
اینترنت 50 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 207,100 ریال )
اینترنت 150 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401 59,950 تومان
اینترنت 150 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 599,500 ریال )
اینترنت 500 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401 190,750 تومان
اینترنت 500 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 1,907,500 ریال )
اینترنت 1024 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401 390,220 تومان
اینترنت 1024 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401(مخصوص سیم کارت دایمی به مبلغ 3,902,200 ریال )
بسته 1 روزه 60 مگابایت 1,744 تومان
بسته 1 روزه 60 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 17,440 ریال )
بسته 1 روزه 100 مگابایت 2,398 تومان
بسته 1 روزه 100 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 23,980 ریال )
بسته 1 روزه 200 مگابایت 3,488 تومان
بسته 1 روزه 200 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 34,880 ریال )
بسته 1 روزه 300 مگابایت 4,251 تومان
بسته 1 روزه 300 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 42,510 ریال )
بسته 1 روزه 400 مگابایت 4,905 تومان
بسته 1 روزه 400 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 49,050 ریال )
بسته 1 روزه 750 مگابایت 6,213 تومان
بسته 1 روزه 750 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 62,130 ریال )
بسته 1 روزه 1.5 گیگابایت 8,066 تومان
بسته 1 روزه 1.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 80,660 ریال )
بسته 1 روزه 2.5 گیگابایت 10,246 تومان
بسته 1 روزه 2.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 102,460 ریال )
بسته 3 روزه 150 مگابایت 3,815 تومان
بسته 3 روزه 150 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 38,150 ریال )
بسته 3 روزه 250 مگابایت 4,796 تومان
بسته 3 روزه 250 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 47,960 ریال )
بسته 3 روزه 400 مگابایت 5,777 تومان
بسته 3 روزه 400 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 57,770 ریال )
بسته 3 روزه 750 مگابایت 7,303 تومان
بسته 3 روزه 750 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 73,030 ریال )
بسته 3 روزه 1.5 گیگابایت 9,810 تومان
بسته 3 روزه 1.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 98,100 ریال )
بسته 3 روزه 2.5 گیگابایت 11,990 تومان
بسته 3 روزه 2.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 119,900 ریال )
بسته روزانه 500 مگابایت شبانه 545 تومان
بسته روزانه 500 مگابایت شبانه (2 تا 7 صبح)(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 5,450 ریال )
بسته 15 روزه 400 مگابایت 7,630 تومان
بسته 15 روزه 400 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 76,300 ریال )
بسته 15 روزه 750 مگابایت 9,810 تومان
بسته 15 روزه 750 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 98,100 ریال )
بسته 15 روزه 1.5 گیگابایت 12,535 تومان
بسته 15 روزه 1.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 125,350 ریال )
بسته 15 روزه 2.5 گیگابایت 15,805 تومان
بسته 15 روزه 2.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 158,050 ریال )
بسته 15 روزه 3.5 گیگابایت 17,985 تومان
بسته 15 روزه 3.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 179,850 ریال )
بسته 15 روزه 5 گیگابایت 20,165 تومان
بسته 15 روزه 5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 201,650 ریال )
بسته هفتگی 4 گیگابایت 4,905 تومان
بسته هفتگی 4 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 49,050 ریال )
بسته هفتگی 2 گیگابایت شبانه 1,635 تومان
بسته هفتگی 2 گیگابایت شبانه (2 تا 7 صبح)(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 16,350 ریال )
بسته هفتگی 5 گیگابایت شبانه 2,725 تومان
بسته هفتگی 5 گیگابایت شبانه (2 تا 7 صبح)(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 27,250 ریال )
بسته هفتگی 200 مگابایت 4,796 تومان
بسته هفتگی 200 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 47,960 ریال )
بسته هفتگی 300 مگابایت 5,995 تومان
بسته هفتگی 300 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 59,950 ریال )
بسته هفتگی 500 مگابایت 7,630 تومان
بسته هفتگی 500 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 76,300 ریال )
بسته هفتگی 750 مگابایت 9,047 تومان
بسته هفتگی 750 مگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 90,470 ریال )
بسته هفتگی 1.5 گیگابایت 11,881 تومان
بسته هفتگی 1.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 118,810 ریال )
بسته هفتگی 2.5 گیگابایت 14,170 تومان
بسته هفتگی 2.5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 141,700 ریال )
بسته هفتگی 5 گیگابایت 19,620 تومان
بسته هفتگی 5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 196,200 ریال )
بسته 1 ماهه 3 گیگابایت 20,710 تومان
بسته 1 ماهه 3 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 207,100 ریال )
بسته 1 ماهه 4 گیگابایت 23,217 تومان
بسته 1 ماهه 4 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 232,170 ریال )
بسته 1 ماهه 5 گیگابایت 25,724 تومان
بسته 1 ماهه 5 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 257,240 ریال )
بسته 1 ماهه 7 گیگابایت 30,738 تومان
بسته 1 ماهه 7 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 307,380 ریال )
بسته 30 روزه 7 گیگابایت 8,175 تومان
بسته 30 روزه 7 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 81,750 ریال )
بسته 30 روزه 10 گیگابایت 9,810 تومان
بسته 30 روزه 10 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 98,100 ریال )
بسته اینترنت 30 روزه 15 گیگابایت 43,491 تومان
بسته اینترنت 30 روزه 15 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 434,910 ریال )
بسته 30 روزه 30 گیگابایت شبانه 9,810 تومان
بسته 30 روزه 30 گیگابایت شبانه (2 تا 7 صبح)(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 98,100 ریال )
بسته 30 روزه 1 گیگابایت 11,445 تومان
بسته 30 روزه 1 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 114,450 ریال )
بسته 30 روزه 2 گیگابایت 15,260 تومان
بسته 30 روزه 2 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 152,600 ریال )
بسته اینترنت 90 روزه 15 گیگابایت 59,950 تومان
بسته اینترنت 90 روزه 15 گیگابایت (مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 599,500 ریال )
بسته اینترنت 90 روزه 25 گیگابایت 81,750 تومان
بسته اینترنت 90 روزه 25 گیگابایت (مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 817,500 ریال )
بسته اینترنت 180 روزه 35 گیگابایت 103,550 تومان
بسته اینترنت 180 روزه 35 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 1,035,500 ریال )
بسته اینترنت 180 روزه 55 گیگابایت 151,510 تومان
بسته اینترنت 180 روزه 55 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 1,515,100 ریال )
بسته اینترنت 365 روزه 50 گیگابایت 146,060 تومان
بسته اینترنت 365 روزه 50 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 1,460,600 ریال )
بسته 60 روزه 10 گیگابایت 39,240 تومان
بسته 60 روزه 10 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 392,400 ریال )
بسته 120 روزه 15 گیگابایت 67,580 تومان
بسته 120 روزه 15 گیگابایت(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 675,800 ریال )
بسته 75 مگابایت رومینگ بین الملل 39,240 تومان
بسته 75 مگابایت رومینگ بین الملل(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 392,400 ریال )
بسته 150 مگابایت رومینگ بین الملل 71,940 تومان
بسته 150 مگابایت رومینگ بین الملل(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 719,400 ریال )
بسته 300 مگابایت رومینگ بین الملل 104,640 تومان
بسته 300 مگابایت رومینگ بین الملل(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 1,046,400 ریال )
بسته 600 مگابایت رومینگ بین الملل 141,700 تومان
بسته 600 مگابایت رومینگ بین الملل(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 1,417,000 ریال )
بسته 1 گیگابایت رومینگ بین الملل 218,000 تومان
بسته 1 گیگابایت رومینگ بین الملل(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 2,180,000 ریال )
بسته هفتگی ترکیبی 150 مگابایت، 10 دقیقه مکالمه و 50 پیامک 109,000 تومان
بسته هفتگی ترکیبی 150 مگابایت، 10 دقیقه مکالمه و 50 پیامک (مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 1,090,000 ریال )
بسته هفتگی ترکیبی 3 گیگابایت، 25 دقیقه مکالمه و 250 پیامک 381,500 تومان
بسته هفتگی ترکیبی 3 گیگابایت، 25 دقیقه مکالمه و 250 پیامک(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 3,815,000 ریال )
اینترنت 50 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401 20,710 تومان
اینترنت 50 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 207,100 ریال )
اینترنت 150 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401 59,950 تومان
اینترنت 150 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 599,500 ریال )
اینترنت 500 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401 190,750 تومان
اینترنت 500 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 1,907,500 ریال )
اینترنت 1024 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401 390,220 تومان
اینترنت 1024 مگابایت 10 روزه– ویژه عراق 1401(مخصوص سیم کارت اعتباری به مبلغ 3,902,200 ریال )
هیچ بسته فعالی یافت نشد.
هیچ بسته فعالی یافت نشد.
هیچ سفارشی برای شما ثبت نشده است.

چرا پیشخوان آنلاین

✔ کوتاهترین مسیر پرداخت قبوض

✔ کوتاهترین مسیر پرداخت قبوض

》با پیشخوان آنلاین در کوتاهترین زمان ممکن قبوض خود را استعلام وبپردازید

✔ ذخیره یا پرینت قبوض پرداختی

》شما میتوانید قبض پرداختی خود را در گالری تصاویر ذخیره کنید یا پرینت بگیرید.

✔ ذخیره یا پرینت قبوض پرداختی
✔ خرید شارژ و بسته اینترنت

✔ خرید شارژ و بسته اینترنت

》خرید شارژ و بسته اینترنت ایرانسل و همراه اول به قیمت مصوب

سوالات متداول شما از پیشخوان آنلاین

》بیشتر خدمات پیشخوان انلاین مثل استعلام و پرداخت قبوض خدماتی مانند آب ، برق ، گاز ، تلفن ثابت و تلفن همراه کاملا رایگان بوده و هیچ هزینه ای در این رابطه از کاربران دریافت نمیشود.

》کاربر عزیز، با توجه به اینکه شناسه قبض همواره عددی ثابت هست ، در صورتیکه به قبوض کاغذی دوره های پیشین دسترسی دارید، می توانید شناسه قبض را از این طریق مشاهده نمایید، در غیر این صورت جهت دریافت شناسه قبض خود می بایست از اداره برق منطقه محل سکونتتان پیگیری بفرمایید.

به زودی امکان دریافت شناسه قبض از پیشخوان انلاین با شماره کنتور مقدور میشود.

سوالات بیشتر

》اگر قبض برق را پس از مهلت اعلام شده، پرداخت کنید مبلغ پرداختی، به صورت آنی تسویه و از بدهی شما کم خواهد شد؛

اما به دلیل پرداخت با تاخیر، شرکت برق در قبض دوره بعدی شما، مبلغی را به عنوان جریمه دیرکرد لحاظ خواهد کرد. طبق آیین‌نامه با مشترکینی که بدهی دارند و بدهی آنها از یک حد بالاتر می‌رود برخورد قانونی می‌شود.

یکی از برخورد‌های قانونی قطع برق است و طبیعتا اگر مشترک هزینه‌ی برق را پرداخت نکرده باشد و شرایط قطع برق را داشته باشد، باید تعجیل کند.

سوالات بیشتر

》کاربر عزیز، هر خودرو می تواند قبل، حین یا بعد از تردد از بزرگراه، عوارض خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کند. توجه داشته باشید که حداکثر تا یک هفته پس از تردد باید پرداخت انجام شود.

در صورت عدم پرداخت عوارض آزادراهی خود در مهلت مقرر، جریمه در نظر گرفته شده به عنوان خلافی برای شما ثبت خواهد شد. جریمه پرداخت نکردن عوارض اتوبان با توجه به نوع وسیله نقلیه از ۴۰۰,۰۰۰ تا ۹۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

》قبض پایان‌دوره آخرین کارکرد تلفن ثابت شما را نشان می‌دهد.

قبض میان دوره کل هزینه کارکرد تلفن ثابت را تا لحظه استعلام شامل می‌شود.

به طور کلی مبلغ میان دوره = پایان دوره + تعداد روزهای ماه جاری. در صورت پرداخت قبض میان دوره کلیه بدهی شما، یعنی قبض پایان دوره قبل نیز، تسویه می‌شود.

 سوالات بیشتر

》کاربر گرامی، جریمه شما طی 72 ساعت کاری پس از زمان پرداخت، توسط درگاه بانک انتخابی شما با راهور تسویه خواهد شد.

با توجه به زیرساخت قدیمی راهور ممکن است جریمه پرداختی شما از لیست جرائم شما در سامانه آنلاین راهور با تاخیر حذف شود و این تاخیر ممکن است تا 10 روز کاری ( غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل ) نیز زمان ببرد.

 سوالات بیشتر

》کاربر گرامی، در صورتیکه به اشتباه قبض جریمه خودرو دیگری را پرداخت نموده اید، می‌توانید با مراجعه به واحدهای اجرائیات پلیس راهور در سراسر کشور نسبت به درخواست استرداد پرداختی اشتباه اقدام نمایید.

در نظر داشته باشید در زمان مراجعه می بایست، ضمن پرکردن فرم مربوطه، اصل صورت وضعیت یا برگه اخطاریه پرداخت شده دارای ثبت ماشینی یا رسید پرداخت الکترونیکی با تاییدیه بانک عامل، تصویر خوانا کارت ملی یا شناسنامه مالک پلاک صحیح، تصویر شناسنامه مالکیت خودرو پلاک صحیح به نام مالک پلاک و شماره حساب عابر بانک سپه و یا سیبا ملی را به همراه داشته باشند.

 سوالات بیشتر

》کاربر عزیز، برای پرداخت خلافی نیازی به داشتن قبض جریمه یا شناسه قبض و شناسه پرداخت ندارید، تنها کافی است بارکد 8 یا 9 رقمی مندرج در پشت کارت خودرو خود را از بخش قبض جریمه استعلام کنید و پس از مشاهده لیست جرائم خود، مواردی را که مایل به پرداخت آن هستید را انتخاب و نسبت به تکمیل فرآیند پرداخت اقدام نمایید.

 سوالات بیشتر

برگشت به بالا